3. DEL PERSONAL DE L'ORGANISME

CAPÍTOL I. TIPOLOGIA, SELECCIÓ I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Article 9.- Tipologia

El personal que presta els seus serveis a XALOC estarà format per:

 1. Funcionaris de carrera propis de l'organisme autònom
 2. Personal laboral contractat
 3. Personal de la Diputació adscrit a l'organisme autònom, ja sigui funcionari o laboral

Article 10.- Selecció

La selecció del personal, sigui funcionari o laboral, es farà de conformitat a l'oferta pública d'ocupació, mitjançant convocatòria pública a través del sistema de concurs, oposició o concurs- oposició lliure.

Tant per a les categories de personal funcionari com de personal laboral, s'establiran, si cal, especialitats concretes que s'especificaran en les convocatòries corresponents.

Article 11.- Funcionaris d'Habilitació Nacional

Les funcions encomanades als funcionaris d'habilitació nacional estaran a càrrec dels corresponents titulars de la Diputació, i exerciran totes les competències que la normativa vigent i els Estatuts de XALOC els atribueixen. Aquest exercici es pot delegar, per resolució del President de la Diputació a proposta dels respectius titulars, en altres funcionaris de la Diputació o de XALOC.

Article 12.- Reserva de llocs de treball

Són llocs de treball reservats a funcionaris aquells que impliquin l'exercici de potestats administratives o la reserva dels quals està encomanada per llei. La resta de llocs de treball podran ocupats, per personal adscrit laboral o funcionari, segons estigui previst en la relació de llocs de treball de l'organisme.

Article 13.- Provisió de llocs de treball

La provisió de llocs de treball de XALOC es realitzarà de conformitat amb la normativa legal d'aplicació, sense perjudici de les especialitats previstes estatutàriament per aquells llocs que comporten l'exercici de comandament.

CAPÍTOL II. DRETS I DEURES

Article 14.- Funcions del personal

Les funcions que desenvoluparà el personal seran les assignades a cada àrea i departament, de conformitat a les normes de funcionament de XALOC.

Article 15.- Condicions de treball

 1. Els funcionaris de XALOC es regiran per la normativa sobre funció pública del personal funcionari de l' administració local i pels pactes i acords que, a l'empara de la legislació vigent, es formalitzin.
 2. Els drets i obligacions del personal laboral de XALOC seran els que fixi la legislació laboral aplicable, el conveni col·lectiu vigent i la resta de pactes que es formalitzin entre els òrgans competents de XALOC i els representants dels treballadors.
 3. En relació al règim disciplinari, la qualificació de les faltes i la determinació de les sancions al personal funcionari, serà d'aplicació el que disposa la normativa legal reguladora del règim estatutari dels funcionaris de l' administració local i, per al personal laboral, el que fixa l' Estatut dels Treballadors, les normes dictades en el seu desenvolupament i el conveni col·lectiu vigent.

Article 16.- Retribucions

 1. L'estructura retributiva tant del personal funcionari com del personal laboral de XALOC constarà dels conceptes següents:
  • Retribucions bàsiques,consistents en sou base,triennis i pagues extraordinàries.
  • Retribucions complementàries, consistents en complements de destinació, específic i de productivitat.
 2. La fixació de les retribucions es durà a terme de conformitat amb el que disposi la Llei de Pressupost Generals de l'Estat per a cada exercici, el pressupost anual de XALOC, el conveni col·lectiu laboral i la resta de pactes i condicions de treball aplicables al personal funcionari i laboral de l'organisme.

Article 17.- Sistema d'incentius

 1. En consideració als fins encomanats a XALOC, s'establirà un sistema d'incentius i de complements de productivitat a favor del personal que es modularà en funció del grau de compliment dels objectius encomanats. A aquests efectes, el Gerent formularà proposta amb els criteris de distribució que es sotmetrà a la consideració de la Presidència per a la seva posterior aprovació pel Consell Rector.
 2. L'assignació individualitzada de complements de productivitat i incentius al personal l'efectuarà el President de XALOC a proposta del Gerent i una vegada realitzats els tràmits previs de valoració que tramitarà l'Àrea d'Àdministració i Òrganització.