4. PROCEDIMENT GENERAL D'ACTUACIÓ DE XALOC

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU GENERAL

Article 18.- Aspectes generals

 1. La tramitació dels expedients estarà guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia, i es procurarà simplificar els tràmits que hagi de realitzar el ciutadà, facilitant-li l'accés a la informació administrativa.
 2. El President de XALOC podrà delegar l'exercici de les seves competències i la signatura de les resolucions administratives, a excepció de les relatives a expedients sancionadors i de les que la normativa legal fa una especial reserva.
 3. Les resolucions administratives que s'adoptin per delegació indicaran expressament aquesta circumstància, i es consideren dictades per l'òrgan delegant.
 4. Els acords del Consell Rector i les resolucions de la Presidència seran notificats per la Secretaria o persona en qui delegui. Les resolucions de Gerència les notificarà el Director de l'Àrea d'Administració i Organització o el Director de l'Àrea corresponent
 5. El personal competent per expedir còpies autenticades dels documents que consten a les dependències de XALOC serà el següent:
  1. El Director de l'Àrea corresponent quan es tracti de documents existents a la unitat respectiva de serveis centrals.
  2. El Director de l'Àrea d'Administració i Organització quan es tracti de documents relatius a la gestió de recursos humans i documents presentats al registre d'entrada.
  3. El Cap de l'oficina territorial corresponent quan es tracti de documents existents a l'oficina respectiva.

Article 19.- Especial consideració en l'aplicació de les tecnologies de la informació

 1. És especial interès de la Diputació de Girona, impulsar l'ús i l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de la seva activitat i en l'exercici de les seves competències. Per tot això, XALOC, en la mesura de les seves possibilitats i mitjans tècnics disponibles, impulsarà la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació dels ciutadans, presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius en la prestació dels serveis que té encomanats.
 2. Els procediments que es tramitin i acabin en suport informàtic garantiran la identificació i l'exercici de les competències dels òrgans de XALOC que les exerceixen.
 3. Els documents emesos per XALOC, qualsevol que sigui el seu suport, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, o els que emeti com a còpies dels originals emmagatzemats per aquests mateixos mitjans, gaudiran de la validesa i l'eficàcia de document original sempre que quedi garantida la seva autenticitat, integritat, conservació i, si s'escau, la recepció per l'interessat quan així sigui preceptiu, i compleixen els requisits tècnics i legals exigits en garantia d'aquestes actuacions.
 4. A aquests efectes el Gerent formularà proposta al President de XALOC sobre els requisits i condicions tècniques dels mitjans a introduir per al compliment dels principis d'actuació assenyalats en aquest article, i s'acompanyarà informe tècnic justificatiu de l'Àrea de Serveis Informàtics.
 5. XALOC publicarà les característiques dels mitjans implementats i les formalitats i requisits a complimentar per a la plena efectivitat i seguretat en la prestació dels serveis per aquests concrets mitjans.

Article 20.- Accés als arxius i expedients.

 1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i documents que formen part dels expedients, en els termes i de conformitat amb la normativa vigent
 2. Perquè sigui autoritzada la consulta, la petició haurà de formular-se per escrit, de forma individualitzada i amb detall concret del document o documents que es desitgin consultar i s'examinarà amb caràcter previ la documentació sol·licitada per tal de comprovar que no contingui dades referents a la intimat de persones diferents de qui efectua la consulta.
 3. L'obtenció de còpies de documents, una vegada realitzat l'examen detallat en el punt anterior, serà autoritzada pel responsable de la dependència en què figurin els documents esmentats i caldrà requerir a l'interessat el pagament de l'import que correspongui, segons l'establert a l'ordenança de la Diputació reguladora dels preus públics per a la reproducció de documentació administrativa.
 4. El Gerent de XALOC cursarà les instruccions que, en cada moment i en funció de la tipologia de la informació, siguin d'aplicació per a les consultes, l'accés als registres i l' obtenció de còpies.

Article 21.- Registres

 1. Hi haurà un registre general i els registres auxiliars que es considerin necessaris. A aquest efecte, es procurarà la integració informàtica en el registre general de les anotacions realitzades en els registres auxiliars, si és procedent pel tipus d'informació que contenen.
 2. Els interessats podran presentar els escrits dirigits a XALOC en les dependències d'aquest organisme, en les dependències de la Diputació de Girona, en qualsevol registre de la Generalitat de Catalunya, en els de l' Administració de l' Estat i en els de les Administracions i Ens dependents que tenen competències delegades a XALOC.
 3. A l'efecte del còmput dels terminis per dictar resolució en els procediments iniciats a sol·licitud de l' interessat, s'entén com a data d'inici la data d'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres assenyalats en l'anterior apartat 2.
 4. Quan es presenti l'escrit a XALOC, s'anotarà la data en què ha estat registrat i el número d'ordre que li correspongui, i es distribuirà entre els òrgans o unitats que siguin competents per a tramitar-los.
 5. Els interessats podran exigir el rebut corresponent dels escrits que es presentin en les dependències de l'organisme.

Article 22.- Còmput de terminis

 1. Sempre que no s'expressi altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entendrà que aquests són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'assenyalin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.
 2. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
 3. Si el termini es fixa per mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de que es tracti o des del següent a aquell en què es produeix l'estimació o la desestimació per silenci administratiu. Si en el mes del venciment no hi ha dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.
 4. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil,s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.
 5. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o comunitat autònoma en la que resideix l' interessat i Inhàbil en la seu de XALOC, o a la inversa, es considera inhàbil en tot cas.
 6. XALOC podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de tercers.

Article 23.- Tramitació dels expedients

 1. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, es requerirà a l'interessat per a què en un termini de deu dies esmeni les anomalies, i se l'indicarà que, de no fer-ho, se'l tindrà per desistit en la seva petició, sense perjudici de l'adopció de la corresponent resolució que serà notificada en la forma deguda.
 2. S'ordenarà l'acumulació de procediments que guardin entre sí una identitat substancial o una íntima connexió.
 3. En la resolució d'expedients de naturalesa homogènia s'observarà l'ordre d'incoació.
 4. XALOC no podrà establir pactes que impliquin la finalització convencional del procediment sense l'autorització expressa de l'ajuntament o ens dependent titular del recurs objecte de gestió. A efectes d'aquest article i en el supòsit que l'ajuntament no hagi regulat aquesta competència, s'entendrà com a òrgan competent el ple o l'alcalde en funció de si aquesta finalització convencional supera o no, en el seu contingut econòmic, el 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost, respectivament.
 5. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es produeixi la seva paralització per causa imputable al mateix, XALOC li advertirà que, transcorreguts tres mesos, es produirà la caducitat del mateix. Exhaurit aquest termini sense que l'interessat realitzi les actuacions necessàries per reprendre la tramitació, XALOC arxivarà les actuacions, notificant-li i atorgant-li els recursos que procedeixin.
 6. No es podrà acordar la caducitat per la simple inactivitat de l'interessat en el compliment de tràmits, sempre que no sigui indispensable per dictar resolució. Aquesta inactivitat no té altre efecte que la pèrdua del seu dret a l'esmentat tràmit.

Article 24.- Obligació de resoldre i notificar

Les sol·licituds que els interessats dirigeixin a XALOC es resoldran i notificaran en un termini de tres mesos, sense perjudici de les especialitats que en matèria de gestió d'ingressos de dret públic estableix la normativa sectorial.

Article 25.- Actes presumptes

 1. En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, legitimarà a l'interessat o interessats que hagin formulat la sol·licitud per entendre-la estimada o desestimada per silenci administratiu, segons procedeixi, sense perjudici de l'obligació de XALOC a dictar resolució.
 2. Als efectes de les actuacions encomanades estatutàriament i reglamentàriament a XALOC, el silenci tindrà efectes de desestimació en tots els casos quan es tracti de procediments d'impugnació d'actes, resolucions, decrets, normativa i disposicions.

CAPÍTOL II. COMPTABILITAT DELS RECURSOS DELS ENS GESTIONATS

Article 26.- Estats comptables

 1. En el compte general de XALOC hi figurarà un estat comptable que reflecteixi la situació dels recursos gestionats en què s'hi detallarà, en relació a cada ens, les operacions, tant en via voluntària com en via executiva, realitzades pel compte del mateix. El format d'aquest estat comptable s'adequarà al que estableixi, amb caràcter general, la normativa comú de règim local i, en el seu defecte, al que estableixi el Consell Rector de l'organisme.
 2. El compte general de XALOC s'integrarà en el compte general de la Diputació de Girona. Aquest compte estarà integrat per tots els documents, estats comptables i annexos previstos en la normativa reguladora de les hisendes locals, així com dels desenvolupaments previstos en la Instrucció de Comptabilitat.