5. DELS CONVENIS AMB ELS ENS GESTIONATS

CAPÍTOL I - CONVENIS AMB ELS AJUNTAMENTS

Article 27.- Formes de col·laboració

XALOC desenvoluparà les seves funcions d'assistència i de gestió d'ingressos a favor de les administracions públiques i els seus ens dependents mitjançant la utilització de les diferents formes de col·laboració i cooperació previstes en la normativa vigent.

Article 28.- Compensacions econòmiques

 1. En els convenis a formalitzar es concretarà la compensació econòmica que els ajuntaments i els seus ens dependents hauran de satisfer a XALOC, que tindrà el caràcter de prestació de dret públic i serà de quantia suficient per cobrir les despeses procedents de l'exercici de les funcions desenvolupades en el marc de la cooperació inter administrativa.
 2. Amb la finalitat de garantir el principi d'autofinançament i cobrir les despeses derivades de l'exercici de les funcions desenvolupades en el marc de la cooperació inter administrativa, es poden determinar compensacions econòmiques, mitjançant conveni, per aquelles funcions que requereixen, per la seva especialitat, l'aportació de mitjans específics que comporten un cost del servei addicional a l'ordinari.

Article 29.- Dels convenis

 1. En consideració als múltiples aspectes tècnic-jurídics que comporta l'assistència comptable i la gestió dels ingressos, i a fi d'uniformar les relacions de XALOC amb les administracions públiques i ens dependents, el Consell Rector de XALOC pot sotmetre propostes a la consideració del Ple de la Diputació sobre els acords de delegació-tipus i els convenis-tipus a subscriure, els quals reflectiran l'abast i les funcions que cal encomanar a XALOC en la gestió dels ingressos.
 2. Les diverses fórmules de col·laboració es subscriuran preferentment subjectes a les clàusules dels acords de delegació-tipus i convenis-tipus aprovats pel Ple de la Diputació, llevat les especialitats de gestió que aconsellen un tractament puntual i especialitzat.

CAPÍTOL II - EXERCICI DE LES FUNCIONS DELEGADES PELS AJUNTAMENTS

Article 30.- Delegació de funcions

 1. De conformitat amb el que estableix la normativa reguladora de les hisendes locals, els ajuntaments de la província de Girona poden delegar en la Diputació les facultats de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels seus ingressos, l'exercici de les quals les porta a terme XALOC.
 2. A aquest efecte, els ajuntaments que desitgen delegar en la Diputació de Girona les facultats descrites en l' anterior apartat, han d'adoptar primer, mitjançant acord del Ple de la Corporació, un acord d'aprovació de la delegació en el qual figuri el seu abast i contingut.
 3. Una vegada acceptada la delegació pel Ple de la Diputació, les actuacions que comporta la delegació les realitzarà XALOC subjecta als procediments, tràmits, mesures i garanties establertes per la Llei d'hisendes locals, Llei general tributària, Llei de règim jurídic i del procediment administratiu comú, la normativa reguladora del règim local i la resta de disposicions que les desenvolupen i complementen.

Article 31.- Contingut de la delegació per part dels ajuntaments

 1. L'actuació que haurà de portar a terme XALOC comprèn les funcions que s'estableixen en el marc de la delegació per part dels ajuntaments, que pot recaure sobre les matèries que, a títol merament enunciatiu i no limitatiu es detallen:
  • Elaboració i aprovació de padrons i llistes de cobrament dels ingressos de dret públic de caràcter periòdic i la seva exposició pública
  • Emissió dels instruments de cobrament corresponents al conjunt dels ingressos de dret públic de cobrament periòdic
  • Determinació dels períodes de cobrament
  • Notificació dels períodes de cobrament
  • Pràctica del liquidacions d'ingrés directe
  • Pràctica de les notificacions de liquidacions d'ingrés directe
  • Recaptació en període voluntari de pagament
  • Relacions de deutors i dictar la providència de constrenyiment
  • Recaptació en via de constrenyiment i instrucció i actuacions del procediment executiu
  • Liquidació d'interessos de demora
  • Concessió d'ajornaments i fraccionaments de pagament
  • Concessió i denegació d'exempcions, reduccions i bonificacions en els ingressos gestionats 
  • Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts 
  • Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes adoptats per BASE
  • Actuacions d'inspecció i comprovació dels ingressos de dret públic.
 2. A més de les funcions detallades en el punt anterior, XALOC podrà desenvolupar aquelles altres funcions complementàries i auxiliars que coadjuvin a una major eficàcia en la gestió dels ingressos, quan així ho sol·liciten els ajuntaments, l'abast i el contingut de les quals es concretarà en els corresponents convenis que a aquest efecte es subscriuran.

CAPÍTOL III - CONVENIS AMB ALTRES ADMINISTRACIONS I ENS PÚBLICS

Article 32.- Formes de col·laboració

 1. Mitjançant les fórmules de delegació, col·laboració o cooperació que a aquest efecte s'estableixin, la Diputació de Girona podrà realitzar funcions atribuïdes a l' Administració de l' Estat (Agència Estatal de l'Administració Tributària, Gerència Territorial del Cadastre, etc.) en relació a l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre bens immobles, respectivament, l'exercici de les quals redundi en la millora de la gestió dels esmentats impostos, que seran portades a terme per XALOC.
 2. Així mateix, es podran establir convenis amb altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències, sempre que signifiqui o comporti una millora dels serveis que aquestes administracions realitzen a favor dels ajuntaments i als seus ciutadans.

Article 33.- De la gestió d'altres serveis i ingressos

La Diputació de Girona podrà col·laborar mitjançant XALOC, a sol·licitud d'altres administracions i ens públics, en la gestió de serveis i les seves contraprestacions econòmiques, un cop formalitzats els acords i subscrits els convenis redactats amb aquest fi.

CAPÍTOL IV - NORMES PARTICULARS RELATIVES A L'ACTUACIÓ DAVANT ELS JUTJATS I TRIBUNALS

Article 34.- De la compareixença

XALOC compareixerà en tots els processos judicials en els que s'hagi recorregut un acte administratiu de gestió tributària o recaptadora dictats per l'organisme autònom.

Article 35.- Despeses de representació i defensa

Les despeses de representació i defensa són a càrrec del pressupost de XALOC.

Article 36.- Condemna en costes

En els casos en que XALOC sigui condemnat a pagar les costes judicials, si la il·legalitat deriva amb tota claredat d'un acte administratiu realitzat per l'ajuntament, l'organisme autònom repercutirà les costes judicials a aquest últim.

Article 37.- Pretensions insostenibles

En els supòsits en què resulti insostenible la defensa de l'acte administratiu recorregut pel contribuent, i així ho determini l'assessoria jurídica de la l'organisme, XALOC sol·licitarà la revocació del mateix. Si l'ajuntament no acceptés el suggeriment i per part de l'obligat al pagament de l'ingrés de dret públic s'interposés recurs contenciós administratiu, XALOC compareixerà en el procés, en tot cas. Així mateix, en qualsevol moment del procés, XALOC podrà aplanar-se totalment o parcial a les pretensions del reclamant, desprès de donar audiència a l'ajuntament. Les costes judicials produïdes fins aquest moment seran a càrrec de l'ajuntament.