6. DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Per a la realització dels procediments de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic que els ajuntaments i altres administracions i ens públics encomanin a XALOC, serà d'aplicació l'ordenança reguladora aprovada amb aquesta finalitat, que complementa i desenvolupa les disposicions que contempla aquest reglament.

DISPOSICIÓ FINAL

  1. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent al de la seva aprovació definitiva.
  2. En relació a la seva vigència es manté en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.