Registre d'empleats habilitats

En el supòsit que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un funcionari al servei de l'organisme, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de què estigui dotat

En aquest cas, cal que la persona interessada que no tingui els mitjans electrònics necessaris s'identifiqui davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet del qual ha de quedar constància per als casos de discrepància o litigi. Per organitzar aquest nou servei, la Llei proposa la creació de registres en què constin els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura. Cadascun d'aquests registres o sistemes han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d'administracions públiques, a l'efecte de comprovar la validesa de les habilitacions esmentades.

La gestió dels empleats habilitats es realitza mitjançant el mòdul Registre de Funcionaris Habilitats de l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) i, quan sigui vigent, mitjançant el Registro de Funcionarios Habilitados (Habilit@), eines que permeten fer constar les habilitacions dels funcionaris de les administracions públiques i els seus organismes públics perquè actuïn davant l'administració en nom de la ciutadania.

L'article 17 de l'Ordenança d'Administració Electrònica de la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms administratius, publicada al BOP núm. 137, de 16 de juliol de 2012, preveu la creació d'un registre d'empleats habilitats per identificar i acreditar la voluntat dels ciutadans que vulguin presentar un registre electrònic i no disposin dels instruments d'identificació o acreditació vàlids.

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió extraordinària urgent de 6 d'agost de 2020, va crear el Registre d'empleats públics habilitats de XALOC i va aprovar el Reglament que el regula (BOP núm. 205, 23/10/2020).

Per a l'eficàcia del que disposa l'apartat anterior, el ciutadà haurà d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprés mitjançant el següent formulari:

Consentiment exprés de persona física per a la identificació i signatura electrònica i la presentació de sol·licituds per part de l'empleat/da públic/a habilitat/ada

Cal omplir un exemplar del document de consentiment per a cada tràmit o actuació per mitjans electrònics que la persona física vulgui realitzar a través de l'empleat/ada públic/a habilitat/ada, incloent, en cada cas, totes les dades que es requereixen en aquest formulari. En cas que es realitzin diverses accions sobre un mateix tràmit, cal omplir tants exemplars com accions s'hagin de dur a terme.

  1. En efectuar el tràmit, l'empleat/ada públic/a habilitat/ada ha de mostrar a la persona física còpia impresa d'aquest document per tal de comprovar les dades i donar la seva conformitat per mitjà de la signatura manuscrita de l'imprès abans de completar l'actuació.
  2. L'empleat/ada públic/a habilitat/ada ha de lliurar a la persona física una còpia d'aquest document complet i signat per ambdues parts.

 

Darrera actualització: 14/01/2021
Font: Propi ens
Format de les dades: PDF
Llicència: Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Llei de Transparència 19/2014:  
Llei de Transparència 19/2013:  
Classificació documental: Acció i òrgans de govern / Control i funcionament normatiu / Reglaments