Recurs de reposició contra diligència d'embargament

Aquest tràmit permet presentar recurs de reposició contra la diligència d'embargament, davant l'òrgan que ha dictat l'acte.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

  • L’interessat
  • El representant legal

Motius d'oposició

  • Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
  • Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
  • Incompliment de les normes reguladores de l’embargament que conté la LGT.
  • Suspensió del procediment de recaptació.

Qui tramita la sol·licitud

L’Àrea d’assessoria jurídica de Xaloc.

Normativa

  • Article 170.3 de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre.
  • Article 14 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Òrgan competent per resoldre

La Gerència de XALOC

Advertiments

Segons disposa la LGT, la presentació d'un recurs no atura el procediment de constrenyiment.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

  • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
  • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.

Tramitació en línia:

Només l’interessat (cal certificat digital)

Realitzant el tràmit a través del web.