Al·legacions / recurs procediment sancionador en matèria de trànsit

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recurs/os (reposició i/o revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit. En el cas d’al·legacions es realitza contra la notificació de denúncia davant de l’instructor del procediment. En el cas del recurs es realitza contra la resolució sancionadora, davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • Persona contra la que s'ha incoat i/o sancionat l'expedient sancionador (interessat)
 • Representant legal.

Motius d'oposició

 • Al·legacions i recurs de reposició:
  • Qualsevol motiu o causa d'oposició que consideri convenient l'interessat contra la denúncia o la sanció imposada (expressa o tàcita).
 • Recurs extraordinari de revisió:
  • Contra els actes ferms en via administrativa podrà interposar-se el recurs extraordinari de revisió davant l'òrgan administratiu que el va dictar, que també serà el competent per a llur resolució, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
   1. Que al dictar-los s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient.
   2. Que apareguin documents de valor essencial per la resolució de l'assumpte que, tot i que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució recorreguda.
   3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
   4. Que la resolució s'hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

Terminis per a la presentació

 • Al·legacions: 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
 • Reposició: 1 mes des de la notificació de la resolució sancionadora.
 • Revisió:
  • Quan es tracti del motiu 1 d’oposició dins dels 4 anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
  • Per la resta de casos, el termini serà de 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o des de que la sentència judicial va ser ferma.

Qui tramita la sol·licitud

El Departament de Multes i Sancions de Xaloc.

Normativa

 • Article/s 87.3.d), 93.1, 95.1, 95.4 i 96 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària
 • Article/s 125 i 126 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgan competent per resoldre

Alcaldia o Òrgan competent en qui delegui, del municipi on s'ha efectuat la denúncia.

Advertiments

 • Segons estableixen els articles 87.3.d) i 93.1 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició d'al·legacions per part de l'interessat comportarà la renúncia a poder efectuar el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa.
 • Segons estableix l'article 96.3 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició del recurs de reposició no suspèn l'execució ni de l'acte impugnat ni de la sanció.

Com fer-ho

Tramitació en línia:

Només l’interessat (cal certificat digital)

Realitzant el tràmit a través del web.