Recurs de reposició contra provisió de constrenyiment

Aquest tràmit permet presentar recurs de reposició contra l'inici del procediment executiu davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L’interessat
 • El representant legal

Motius d'oposició

 • Manca de notificació (liquidació) en període voluntari.
 • Domiciliacions prèvies no informatitzades.
 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
 • Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
 • Anul·lació de la liquidació.
 • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute de constrenyiment.

Qui tramita la sol·licitud

Si els motius d’oposició són els dos primers indicats en l’apartat anterior, el Departament d’executiva de l’Àrea de gestió tributària i recaptació de Xaloc.

Per la resta de motius, l’Àrea d’assessoria jurídica de Xaloc.

Normativa

 • Article/s 167 i ss. de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre.
 • Article 14 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Article 38.3 del Reglament general de recaptació (RDLeg 939/2005, de 5 de març).

Òrgan competent per resoldre

Tresorer/a.

Advertiments

Segons disposa la LGT, la presentació d'un recurs no paralitza el procediment de constrenyiment.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.

Tramitació en línia:

Tramitació en línia: només l’interessat (cal certificat digital)

Realitzant el tràmit a través del web.