Recurs de reposició contra provisió de constrenyiment

Aquest tràmit permet presentar recurs de reposició contra l'inici del procediment executiu davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Motius d'oposició

 • Manca de notificació (liquidació) en període voluntari.
 • Domiciliacions prèvies no informatitzades.
 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
 • Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
 • Anul·lació de la liquidació.
 • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute de constrenyiment.

Qui tramita la sol·licitud

Si els motius d'oposició són els dos primers indicats en l'apartat anterior, el Departament d'Executiva de l'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació.

Per la resta de motius, l'Àrea d’Assessoria Jurídica

Òrgan competent per resoldre

Tresorer/a.

Advertiments

Segons disposa la LGT, la presentació d'un recurs no paralitza el procediment de constrenyiment.

Normativa

 • Article/s 167 i ss. de la Llei 58/2003, general tributària, de 17 de desembre.
 • Article 14 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Article 38.3 del Reglament general de recaptació (RDLeg 939/2005, de 5 de març).

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplert i signat, el recurs es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-lo a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-lo a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Tramita (cal identificar-se digitalment)

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar l'escrit i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC: