Sol·licitud d'alta o modificació de dades bancàries per als creditors de XALOC

Comunicar el número de compte bancari perquè XALOC realitzi un pagament o una devolució d'ingressos a favor d'un tercer.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona física o jurídica que hagi de cobrar de XALOC, ja sigui en concepte de factures o devolucions d'ingressos.

Quan es pot demanar

La comunicació de les dades bancàries es pot fer a partir del moment en què XALOC efectuï un encàrrec al creditor o reconegui un dret de cobrament a favor del mateix.

Qui tramita la sol·licitud

Tresoreria

Advertiments

  • Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s’ha emplenat degudament la diligència a complimentar per l'entitat financera.
  • Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo a les oficines de registre d'aquest organisme. Comunicar-ho a XALOC és responsabilitat del creditor. El creditor queda assabentat que XALOC no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin per altres mitjans.

Normativa aplicable

  • Article 44.4 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Girona.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l’interessat, i complimentada per la vostra entitat bancària, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

  • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Av. Sant Francesc, 29. 17001 Girona).