Sol·licitud d'exercici del dret d'accés a les dades personals

El dret d'accés és el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l'origen i les possibles cessions que s'hagin realitzat.

Aclariments

Organisme Competent/Responsable

Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona

Àrea que tramita

Àrea d’Administració i Organització

Classificació temàtica

Protecció de dades

Qui el pot demanar

El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor de 14 anys o es trobi en situació d’incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d’acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici d’aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representant, aportant còpia del document d’identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.

Canals de tramitació

Presencial / Telemàtic / Correu postal

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Termini de presentació de la sol·licitud

En qualsevol moment.

Preu/ Taxa

Sense cost

Dades i documents

En tractar-se d'un dret personalíssim, cal assegurar que l'exerceix la persona interessada o el seu representant legal. Per aquest motiu, en utilitzar signatura electrònica no cal aportar cap altre document identificatiu.

En la resta de casos, de conformitat amb l'article 12.6 del RGPD, que permet al responsable del tractament sol·licitar informació addicional per a confirmar la identitat de la persona interessada:

 • Presencialment a les oficines d'atenció: caldrà que la persona interessada s'identifiqui mostrant el seu DNI o document equivalent (NIE o passaport). En el cas de no ser qui presenta la sol·licitud, caldrà adjuntar còpia del document d'identitat de la persona en nom de qui es presenta.
 • Per correu postal: caldrà adjuntar còpia del document d'identitat de la persona interessada.

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Termini per emetre resolució

Des de la recepció de la sol·licitud, hi ha un termini d'un mes per respondre. Abans que finalitzi aquest període, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

Silenci administratiu

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.

Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació

 • En cas de no obtenir resposta en termini o no estar-hi d’acord, es pot fer primerament una reclamació al Delegat de protecció de dades (dpd@xalocgirona.cat), que ha de resoldre en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud.
 • Si no obté resposta, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). Aquesta podrà remetre la reclamació al delegat de protecció de dades a fi de que aquest respongui, en el termini màxim d'un mes. Si no es resol, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades tindrà sis mesos per resoldre.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop impresa i degudament emplenada i signada per l’interessat, la sol·licitud es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Tramitació en línia:

Per a tramitar telemàticament cal identificar-se digitalment. Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala a l'apartat "Dades i documents".

La documentació que s'aporti ha de ser en algun dels següents formats admesos: dfw, bmp, jpeg, png, xml, tiff, pdf. Mida màxima de cada document a aportar: 10240 KBytes.

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.