Sol·licitud de canvi de titularitat de béns immobles a efectes tributaris

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica canviar la titularitat de l'impost de béns immobles als efectes tributaris i la titularitat cadastral.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular de dret).
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Normativa

 • Art 35.4 de la Llei General Tributària.
 • Art. 63 i ss. de la Llei d'hisendes Locals aprovada pel RDLeg 2/2004, de 25 de març.
 • Art. 9 i 13 de la Llei del cadastre aprovada pel RDLeg 1/2004, de 25 de març.

Efectes

 • Canvi del subjecte passiu de l'impost.
 • Naixement de l'obligació tributària a partir de l'1 de gener de l'any següent a la data d'adquisició.
 • En el seu cas, canvi de la titularitat a cadastre.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.
 • Aportant la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI (interessat).
  • Escriptures d'atorgament de la titularitat.
  • Model 901 (alteracions de la titularitat) complimentat. Aquest formulari també es pot obtenir i formalitzar directament a l’oficina de XALOC en el moment de presentar la sol·licitud.
  • En cas d’actuar com a representat d’una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.

Tramitació en línia:

Només l’interessat (cal certificat digital)

Realitzant el tràmit a través del web.

 • Escriptures d'atorgament de la titularitat.
 • Justificant de la presentació del Model 901 ( alteracions de la titularitat) a Cadastre, en cas contrari, el tràmit només tindrà efectes tributaris.