Sol·licitud de PIN d'accés a carpeta ciutadana

Aquest tràmit permet sol·licitar el PIN per accedir a la Carpeta Ciutadana. Aquest canal de comunicació permet l'atenció àgil i directe amb el ciutadà. Permet, entre d'altres, la realització dels següents tràmits: obtenció de duplicats de rebuts, documents d'ingrés, consultes de dades de rebuts, calendaris fiscals, etc. Amb la seva utilització evitareu desplaçaments innecessaris, i us suposarà un estalvi de temps i diners.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Documentació que cal aportar

 • Persona Jurídica:
  • En cas de ser el representant legal de la persona jurídica:
   • DNI del representant legal
   • Còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de ser persona autoritzada pel representant legal de la persona jurídica:
   • DNI de la persona autoritzada
   • Copia del DNI del representant legal de la persona jurídica
   • Còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de comunitat de propietaris:
   • Còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
  • En cas d'altres entitats:
   • Còpia de document de constitució o estatut de l'entitat

 

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona)

Tramitació en línia:

Tramita

 1. Accedir a l'enllaç adjunt.
 2. Emplenar el formulari que apareixerà en pantalla.
 3. Una vegada enviat el formulari i acceptada la sol·licitud, es rebrà un correu electrònic que indicarà quan estarà disponible el PIN per ser recollit a la Seu Central de XALOC.
 4. L'interessat s'haurà d'identificar amb el Document acreditatiu d'identitat quan vagi a recollir el codi PIN a les oficines.

 

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb XALOC:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.