Sol·licitud de PIN d'accés a carpeta ciutadana

Aquest tràmit permet sol·licitar el PIN per accedir a la Carpeta Ciutadana. Aquest canal de comunicació permet l'atenció àgil i directe amb el ciutadà. És l'oficina d'atenció personalitzada a la xarxa. Permet, entre d'altres, la realització dels següents tràmits: obtenció de duplicats de rebuts, documents d'ingrés, consultes de dades de rebuts, calendaris fiscals, etc... Amb seva utilització evitareu desplaçaments innecessaris, i us suposarà un estalvi de temps i diners.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L'Àrea de Gestió Tributària i Recaptació

Documentació que cal aportar

 • Persona física:
 • Persona Jurídica:
  • En cas de ser el representant legal de la persona jurídica:
   • DNI del representant legal
   • còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de ser persona autoritzada pel representant legal de la persona jurídica:
   • DNI de la persona autoritzada
   • Copia del DNI del representant legal de la persona jurídica
   • Còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
  • En cas de comunitat de propietaris:
   • Còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
  • En cas d'altres entitats:
   • Còpia de document de constitució o estatut de l'entitat

 

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, a la Diputació de Girona o bé a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Av. Sant Francesc, 29. 17001 Girona).

Tramitació en línia:

Només l'interessat

Tramita