Al·legacions en el procediment de rectificació censal de la taxa del servei de recollida i tractament d'escombraries de l'ajuntament de Cadaqués.

Aquest tràmit permet presentar escrit d'al·legacions i/o correccions dels elements essencials del tribut,dins del termini d'exposició pública de l'aprovació dels cens provisional, en relació a la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament d'escombraries de l'ajuntament de Cadaqués.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

L'obligat tributari o el seu representant.

Qui tramita la sol·licitud

Àrea de Gestió Tributària i Recaptació de XALOC

Documentació que cal aportar

Documentació acreditativa que justifiqui la sol·licitud de la modificació d'alguns dels elements essencials del tribut

 1. Error DNI, NOMS i COGNOMS: Còpia del DNI correcte.
 2. Error en el subjecte passiu . Escriptures/nota simple de la titularitat de la finca.
 3. Error en l'adreça tributària: Cal aportar còpia de l'escriptura de la finca. O Certificat cadastral.
 4. Error en l'aplicació de la tarifa: Cal aportar, per al cas de les taxes comercials, la llicència d'activitat per justificar la tarifa a aplicar.
 5. Duplicitat en la tributació : Cal aportar còpia dels dos rebuts, el correcte i el duplicat

Normativa

 • Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
 • Rd 339/2005 de 29 d juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
 • RDLeg 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Presentant-la davant de l'Ajuntament de Cadaqués.

Tramitació en línia:

Cal identificar-se digitalment o mitjançant dades d'identificació de la taxa (només persones físiques) 

Tramita mitjançant formulari electrònic

Si un cop completada la presentació del formulari electrònic no obteniu el corresponent justificant de registre, poseu-vos en contacte amb registrexaloc@xalocgirona.cat per poder-lo rebre a l'adreça electrònica indicada.

També es pot presentar la sol·licitud i la documentació aportada al Registre Electrònic Comú prèvia identificació digital, cercant Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) com a organisme destinatari.

Si voleu relacionar-vos electrònicament amb XALOC: