Instància genèrica

És la presentació d'una sol·licitud o l'aportació de documentació a XALOC. Es pot fer aquest tràmit genèric de presentació d'instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar a “Tràmits i gestions”.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

  • L'interessat
  • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

Depèn de la sol·licitud.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

  • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
  • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.
  • Aportant la següent documentació que considereu oportuna:
    • En cas que no sigueu l'interessat, autorització degudament signada.
    • En cas d’actuar com a representat d’una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.

Tramitació en línia:

Realitzant la tramitació en línia disponible en aquesta pàgina, per la qual cosa és necessari disposar de certificat digital.

La documentació que s'aporti ha de ser en format de: Adobe Acrobat PDF, imatges en JPG, GIF.