Sol·licitud de correcció de dades

Aquest tràmit permet rectificar dades de caràcter identificatiu o relatives a l’adreça fiscal.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L’interessat
 • El representant legal

Qui tramita la sol·licitud

L’Àrea de gestió tributària i recaptació de Xaloc.

Efectes

 • La rectificació de les dades tindrà efectes sobre tots els rebuts i/o liquidacions que Xaloc emeti amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud. Quan s’hagi efectuat la tramitació en línia en un dia inhàbil els efectes seran a partir del següent dia hàbil al de la presentació.
 • Recordeu que l’adreça fiscal és on XALOC envia tots els documents dels seus tributs.
 • El canvi en l’adreça fiscal afectarà a tots els tributs de qualsevol dels municipis que li tenen delegada la gestió tributària i recaptació a XALOC, dels quals vostè n’és contribuent. (Vegeu tributs gestionats)

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.
 • Aportant la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI (interessat).
  • En cas que no sigueu l’interessat, autorització degudament signada.
  • En cas d’actuar com a representat d’una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.

Tramitació en línia:

Només l’interessat (cal certificat digital)

Realitzant el tràmit a través del web.