Sol·licitud de certificat cadastral

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica sol·licitar un certificat cadastral de béns immobles dins l'àmbit Nacional a excepció del País Basc i Navarra.

Escolliu el tipus de tramitació

Aclariments

On adreçar-se

 • A qualsevol oficina de Xaloc on hi hagi el distintiu de Punt d’informació Cadastral (PIC) del Ministeri d’Economia i Hisenda.
 • A qualsevol administració on hi hagi el distintiu de Punt d’informació Cadastral (PIC) del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Qui ho pot sol·licitar

 • L’interessat.
 • El representant legal.

Qui tramita la sol·licitud

L’Àrea de gestió tributària i recaptació de Xaloc.

Normativa

 • Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General del Cadastre, per la que s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral.

Com recollir-ho

 • Presencialment a l'oficina de presentació de la instància

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de la següent manera:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.
 • Aportant la següent documentació:
  • Fotocòpia del DNI (interessat i representant legal).
  • En cas d’actuar com a representant del titular, autorització degudament signada.
  • En cas de defunció, còpia de l'acceptació d'herència. En cas d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador. En cas d’altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l’entitat.