Autorització de representació administrativa

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer (persona física) a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret o, per a qualsevol actuació, davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Escolliu el tipus de tramitació

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Presentant-la a qualsevol de les oficines de XALOC, després d'haver sol·licitat cita prèvia a través del formulari de sol·licitud o bé telefònicament, indicant l'oficina i el dia i hora desitjats.
 • Presentant-la a qualsevol altre registre especificat a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i a l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Enviant-la a les oficines centrals de XALOC (Gran Via de Jaume I, 39. 17001 Girona).

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular de drets, obligacions o interessos legítims individuals o col·lectius).
 • El representant legal.

Qui tramita la sol·licitud

Àmbit de Gestió Tributària i Recaptació

Qui pot ser representant

Qualsevol persona amb capacitat d'obrar.

Mitjans per acreditar la representació

Qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna:

 • Aportant a qualsevol oficina, les escriptures que acreditin la representació.
 • Per declaració en compareixença personal de l'interessat davant d'aquesta administració.

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del DNI (interessat).
 • En cas d'actuar com a representat d'una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l'acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d'altres entitats, còpia de document de constitució o estatut de l'entitat.

Efectes

Les actuacions per a les quals s'ha facultat al representat s'entendran fetes per l'interessat.

Normativa

 • Article 5 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Art. 45 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària.
 • Especialitat en matèria Tributària: Representació de persones o entitats no residents:
  • Als efectes de les seves relacions amb l'Administració tributària, els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representat legal amb domicili a territori espanyol quan operin en aquest a través d'un establiment permanent, quan així ho estableixi expressament la normativa tributaria o quan, por las característiques de l'operació o activitat realitzada o per la quantitat de la renda obtinguda, així ho requereixi l'Administració tributària.
 • Aquesta designació haurà de comunicar-se a la Administració tributària en els termes que la normativa del tribut senyali.