Comunicat d'identificació del conductor

Aquest tràmit permet presentar escrit d'identificació de conductor en el moment de la comissió de la infracció contra la notificació de denúncia.

Aclariments

Qui ho pot sol·licitar

 • L'interessat (titular del vehicle i/o conductor)
 • El representant legal

Quan fer-ho

Quan la denúncia interposada no hagi estat notificada "In situ" (en el moment de la comissió de la infracció)

Motius de la identificació

No ser el conductor en el moment de la infracció.

Terminis per a la presentació

20 dies naturals següents al de notificació de la denúncia.

Qui tramita la sol·licitud

El Departament de Multes i Sancions de Xaloc.

Normativa

 • Article 11 i article 93.1 segon paràgraf del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.

Advertiments

 • Segons estableix l'article 94 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa implica, entre d'altres, la renúncia a efectuar al·legacions, la finalització del procediment, l'esgotament de la via administrativa i la fermesa de la sanció, amb el que, en cas de pagament bonificat anterior a la identificació del conductor responsable la infracció, aquesta última no serà tinguda en consideració i no tindrà cap tipus d'efecte.
 • En cas que la denúncia porti aparellada la pèrdua de punts i el vehicle denunciant sigui de titularitat d'una persona jurídica, la mateixa haurà d'identificar al conductor responsable de la infracció, no podent assumir la denúncia com a pròpia ni podent efectuar el pagament bonificat de la mateixa.
 • En cas de no efectuar la identificació del conductor responsable de la infracció, s'incoarà expedient sancionador per la comissió d'una infracció molt greu, regulada a l'article 77.j del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i per l'import establert en l'article 80.2.b) del mateix cos normatiu.

Com fer-ho

Presentant instància:

Un cop omplerta i signada, la instància es pot tramitar de diverses maneres:

 • Enviant-la per correu certificat o administratiu.
 • Lliurant-la a qualsevol de les oficines de XALOC.
 • Aportant la següent documentació:
  • Si el titular de vehicle és una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauran d'aportar la còpia de la autorització administrativa que pot substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament.

Tramitació en línia:

 • Només l’interessat (cal certificat digital)
 • Realitzant el tràmit a través del web.
 • Si el titular de vehicle és una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauran d’annexar la còpia de la autorització administrativa que pot substituir-se per la còpia del contracte d’arrendament.