Política de privacitat

ART. 6.1.E REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES INTERÈS PÚBLIC I L'ART. 8 LOPD-GDD

Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable
Identitat: Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC)
CIF: P1700053J -  [Codi DIR3: LA0000039]
Adreça Postal: Avinguda Sant Francesc, 29. Girona
Telèfon: 972 900 251
Correu electrònic: informacio@xalocgirona.cat

Delegat de Protecció de Dades
Dades de contacte: dpd@xalocgirona.cat
Correu postal: Sant Francesc, 29, de Girona (CP 17001)

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. De conformitat amb el regulat en l'article 26 de la LOPD-GDD serà lícit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d'arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d'arxius i documentació.

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o actuació executada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en la mateixa les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Aquesta normativa estarà a la disposició dels ciutadans en la Seu electrònica d'aquesta Entitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.


Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Xarxa Local de Municipis Gironins

Finalitat: identificar les persones usuàries del servei de carpeta ciutadana

Legitimació: compliment d'obligació legal

Destinataris: no es preveuen

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d¿accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament enviant la sol·licitud a la direcció de XALOC o mitjançant la seu electrònica (https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica)

Trobareu més informació a l¿adreça https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-proteccio-de-dades